ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಲಹೋ ಸ್ವಾಮಿ

ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಮ್ಮಪ್ಪನಲ್ಲವೇ ನೀನು   || ಪ ||
ಒಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಅವಗುಣವೆಣಿಸದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಲಹೋ ನೀನು || ಅನು ಪಲ್ಲವಿ ||

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹಲುಬಿಕೊಳ್ಳದ ತಪ್ಪು
ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೃತ್ತ್ರಿಕೆಯಲಿ ನಾ ಮಲಿನವ ತೊಳೆಯದ ತಪ್ಪು
ತುಳಸಿ ಗೋ ವೃಂದಾವನ ಸೇವೆಗೆ ನಾ ಆಲಸ್ಯವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು
ನಳಿನ ಸಖೋದಯಗರ್ಘ್ಯವ ನೀಡದ ಕಲಿವ್ಯಾಸಂಗದ ತಪ್ಪು  || 1 ||

ಅನುದಿನ ವ್ರತ ನೇಮಗಳನು ಮಾಡದ ತನುವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು
ಕ್ಷಣಲವ ಹರಿಗುಣ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಲ್ಲದ ಮನವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು
ಮುನಿಸುರಭೂಸುರರಾರಾಧಿಸದ ಧನ ವಂಚನೆಯ ತಪ್ಪು
ವನಜಾಕ್ಷನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಿಮುಖ ದುರ್ಜನ ಸಂಸರ್ಗದ ತಪ್ಪು     || 2 ||

ಕಣ್ಣಿಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಕೃತಿ ನೋಡದೆ ಪರ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋಡುವ ತಪ್ಪು
ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತ ಕೇಳದೆ ಹರಟೆಯ ಮನ್ನಿಸುವ ಕಿವಿ ತಪ್ಪು
ಅನ್ನವ ನಿನಗರ್ಪಿಸದಜ್ಞಾನದಿ ಉಣ್ಣುವ ನಾಲಿಗೆ ತಪ್ಪು
ಚಿನ್ಮಯ ಚರಣಕ್ಕೆರಗದೆ ಇಹ ಉನ್ಮತ್ತರ ನಮಿಸುವ ಶಿರ ತಪ್ಪು   ||  3 ||

ಆನಂದದಿ ಸತ್ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡದೆ ಹೀನ ವಿವಾದದ ತಪ್ಪು
ಶ್ರೀನಾಥಾರ್ಚನೆ  ಅಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಊಳಿಗ ಮಾಡುವ ಕರ ತಪ್ಪು
ಶ್ರೀನಿರ್ಮಾಲ್ಯದಿ ವಿರಹಿತ ಸುರಭಿಯ ಘ್ರಾಣಿಪ ನಾಸಿಕ ತಪ್ಪು
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡದ ನಾ ನಡೆಯುವ ಪಾದದ ತಪ್ಪು   || 4 ||

ಯಜ್ಞಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞರ್ಪಿಸದೆ ಕಾಮಾಗ್ನಿಯೊಳ್ಹೊರಳುವ ತನು ತಪ್ಪು
ಅಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನದಿ ಕ್ಷಣಲವ ಶತವೆಗ್ಗಳ ಗಳಿಸುವ ಮನಸಿನ ತಪ್ಪು
ಯಜ್ಞದಿ ಕರ್ಮವ ಶೌಚವ ಹರಿದು ಸಮಗ್ರ ಗುಹ್ಯದ ಕೃತಿ ತಪ್ಪು
ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನವೇಂಕಟ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಾಗ್ನಿಗೆ ಭವತೃಣ ತಪ್ಪು   || 5 ||

****

తప్పుగళెల్ల పరిహరిసువ నమ్మప్పనల్లవే నీను   || ప ||
ఒప్పిద బళిక అవగుణవెణిసదె తిమ్మప్ప సలహో నీను || అను పల్లవి ||

బెళగిన జావది హరి నిమ్మ స్మరణెయ హలుబికొళ్ళద తప్పు
మలమూత్ర విసర్జనె మృత్త్రికెయలి నా మలినవ తొళెయద తప్పు
తుళసి గో వృందావన సేవెగె నా ఆలస్యవ మాడిద తప్పు
నళిన సఖోదయగర్ఘ్యవ నీడద కలివ్యాసంగద తప్పు  || 1 ||

అనుదిన వ్రత నేమగళను మాడద తనువంచనెయ తప్పు
క్షణలవ హరిగుణ జిజ్ఞాసిల్లద మనవంచనెయ తప్పు
మునిసురభూసురరారాధిసద ధన వంచనెయ తప్పు
వనజాక్షనె నిన్న పాదవిముఖ దుర్జన సంసర్గద తప్పు     || 2 ||

కణ్ణిలి కృష్ణాకృతి నోడదె పర హెణ్ణిన నోడువ తప్పు
నిన్న కథామృత కేళదె హరటెయ మన్నిసువ కివి తప్పు
అన్నవ నినగర్పిసదజ్ఞానది ఉణ్ణువ నాలిగె తప్పు
చిన్మయ చరణక్కెరగదె ఇహ ఉన్మత్తర నమిసువ శిర తప్పు   ||  3 ||

ఆనందది సత్కీర్తనె మాడదె హీన వివాదద తప్పు
శ్రీనాథార్చనె  అల్లదె నానా ఊళిగ మాడువ కర తప్పు
శ్రీనిర్మాల్యది విరహిత సురభియ ఘ్రాణిప నాసిక తప్పు
శ్రీనారాయణయాత్రెయ మాడద నా నడెయువ పాదద తప్పు   || 4 ||

యజ్ఞాత్మగె యజ్ఞర్పిసదె కామాగ్నియొళ్హొరళువ తను తప్పు
అజ్ఞానజ్ఞానది క్షణలవ శతవెగ్గళ గళిసువ మనసిన తప్పు
యజ్ఞది కర్మవ శౌచవ హరిదు సమగ్ర గుహ్యద కృతి తప్పు
యజ్ఞేశ్వర ప్రసన్నవేంకట కృష్ణన నామాగ్నిగె భవతృణ తప్పు   || 5 ||

***

தப்புகளெல்ல பரிஹரிஸுவ நம்மப்பநல்லவே நீநு   || ப ||
ஒப்பித பளிக அவகுணவெணிஸதெ திம்மப்ப ஸலஹோ நீநு || அநு பல்லவி ||

பெளகிந ஜாவதி ஹரி நிம்ம ஸ்மரணெய ஹலுபிகொள்ளத தப்பு
மலமூத்ர விஸர்ஜநெ ம்ருத்த்ரிகெயலி நா மலிநவ தொளெயத தப்பு
துளஸி கோ வ்ரும்தாவந ஸேவெகெ நா ஆலஸ்யவ மாடித தப்பு
நளிந ஸகோதயகர்க்யவ நீடத கலிவ்யாஸம்கத தப்பு  || 1 ||

அநுதிந வ்ரத நேமகளநு மாடத தநுவம்சநெய தப்பு
க்ஷணலவ ஹரிகுண ஜிஜ்ஞாஸில்லத மநவம்சநெய தப்பு
முநிஸுரபூஸுரராராதிஸத தந வம்சநெய தப்பு
வநஜாக்ஷநெ நிந்ந பாதவிமுக துர்ஜந ஸம்ஸர்கத தப்பு     || 2 ||

கண்ணிலி க்ருஷ்ணாக்ருதி நோடதெ பர ஹெண்ணிந நோடுவ தப்பு
நிந்ந கதாம்ருத கேளதெ ஹரடெய மந்நிஸுவ கிவி தப்பு
அந்நவ நிநகர்பிஸதஜ்ஞாநதி உண்ணுவ நாலிகெ தப்பு
சிந்மய சரணக்கெரகதெ இஹ உந்மத்தர நமிஸுவ ஶிர தப்பு   ||  3 ||

ஆநம்ததி ஸத்கீர்தநெ மாடதெ ஹீந விவாதத தப்பு
ஶ்ரீநாதார்சநெ  அல்லதெ நாநா ஊளிக மாடுவ கர தப்பு
ஶ்ரீநிர்மால்யதி விரஹித ஸுரபிய க்ராணிப நாஸிக தப்பு
ஶ்ரீநாராயணயாத்ரெய மாடத நா நடெயுவ பாதத தப்பு   || 4 ||

யஜ்ஞாத்மகெ யஜ்ஞர்பிஸதெ காமாக்நியொள்ஹொரளுவ தநு தப்பு
அஜ்ஞாநஜ்ஞாநதி க்ஷணலவ ஶதவெக்கள களிஸுவ மநஸிந தப்பு
யஜ்ஞதி கர்மவ ஶௌசவ ஹரிது ஸமக்ர குஹ்யத க்ருதி தப்பு
யஜ்ஞேஶ்வர ப்ரஸந்நவேம்கட க்ருஷ்ணந நாமாக்நிகெ பவத்ருண தப்பு   || 5 ||

***

tappugaLella pariharisuva nammappanallavE nInu
oppida baLika avaguNaveNisade timmappa salahO nInu

beLagina jAvadi hari nimma smaraNeya halubikoLLada tappu
malamUtra visarjane mRuttrikeyali nA malinava toLeyada tappu
tuLasi gO vRuMdAvana sEvege nA Alasyava mADida tappu
naLina saKOdayagarGyava nIDada kalivyAsaMgada tappu  || 1 ||

anudina vrata nEmagaLanu mADada tanuvaMcaneya tappu
kShaNalava hariguNa jij~jAsillada manavaMcaneya tappu
munisuraBUsurarArAdhisada dhana vaMcaneya tappu
vanajAkShane ninna pAdavimuKa durjana saMsargada tappu    || 2 ||

kaNNili kRuShNAkRuti nODade para heNNina nODuva tappu
ninna kathAmRuta kELade haraTeya mannisuva kivi tappu
annava ninagarpisadaj~jAnadi uNNuva nAlige tappu
cinmaya caraNakkeragade iha unmattara namisuva Sira tappu   ||  3 ||

AnaMdadi satkIrtane mADade hIna vivAdada tappu
SrInAthArcane  allade nAnA ULiga mADuva kara tappu
SrInirmAlyadi virahita suraBiya GrANipa nAsika tappu
SrInArAyaNayAtreya mADada nA naDeyuva pAdada tappu   || 4 ||

yaj~jAtmage yaj~jarpisade kAmAgniyoLhoraLuva tanu tappu
aj~jAnaj~jAnadi kShaNalava SataveggaLa gaLisuva manasina tappu
yaj~jadi karmava Saucava haridu samagra guhyada kRuti tappu
yaj~jESvara prasannavEMkaTa kRuShNana nAmAgnige BavatRuNa tappu   || 5 ||

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

ರಘು Written by:

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

Be First to Comment

Leave a Reply