ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರು – ಕಿರುಪರಿಚಯ – ವಿಡಿಯೋ

ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರು – ಕಿರುಪರಿಚಯ – ವಿಡಿಯೋ

ಸರಳರೂ ಸಹೃದಯೀಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ.

 

 

 

ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾನುಸಿಂಹ!

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts

Neene Parama Pavanee

ಕಾಖಂಡಕಿಯ ಶ್ರೀಮಹೀಪತಿದಾಸರು  ತಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಬರೆದ ಹಾಡು ಇದು.  ಬೃಂದಾವನಿ ರಾಗ ಇರಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ಊಹೆ. ತಿಳಿದವರು ಸರಿಪಡಿಸಿ.

ನೀನೆ ಪರಮಪಾವನಿ ನಿರಂಜನೀ ।।ಪ॥

ಆದಿನಾರಾಯಣೀ ಸಾಧುಜನವಂದಿನೀ
ಸದಾನಂದರೂಪಿಣಿ ಸದ್ಗತಿಸುಖದಾಯಿನೀ ।।ಅ.ಪ॥

ಲಕ್ಷುಮಿರೂಪಿಣಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಣೀ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾತ್ಮಿಣೀ ಅಕ್ಷಯಪದದಾಯಿನೀ ।।1।।

ಅನಾಥರಕ್ಷಿಣೀ ದೀನೋದ್ಧಾರಿಣೀ
ಅನಂತಾನಂತಗುಣಿ ಮುನಿಜನಭೂಷಣೀ ।।2।।

ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನೀ ದುರಿತವಿಧ್ವಂಸಿನೀ
ಪರಮಸಂಜೀವಿನಿ ಸುರಮುನಿರಂಜನೀ ।।3।।

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರೂಪಿಣೀ
ಮಹಿಪತಿಕುಲಸ್ವಾಮಿನೀ ಪರಮಪಾವನೀ ।।4।।

ಹಾಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾಗಿ ತೇಲಿಬಂದಿದೆ.

Devanagari Version

नीनॆ परमपावनि निरंजनी ।।प॥

आदिनारायणी साधुजनवंदिनी
सदानंदरूपिणि सद्गतिसुखदायिनी ।।अ.प॥

लक्षुमिरूपिणि साक्षात्कारिणी
रक्ष रक्षात्मिणी अक्षयपददायिनी ।।1।।

अनाथरक्षिणी दीनोद्धारिणी
अनंतानंतगुणि मुनिजनभूषणी ।।2।।

दारिद्र्यभंजनी दुरितविध्वंसिनी
परमसंजीविनि सुरमुनिरंजनी ।।3।।

स्वामि श्री गुरुविनी ब्रह्मानंदरूपिणी
महिपतिकुलस्वामिनी परमपावनी ।।4।।

 

Transliteration

nIne paramapAvani niraMjanI

AdinArAyaNI sAdhujanavaMdinI
sadAnaMdarUpiNi sadgatisuKadAyinI

lakShumirUpiNi sAkShAtkAriNI
rakSha rakShAtmiNI akShayapadadAyinI

anAtharakShiNI dInOddhAriNI
anaMtAnaMtaguNi munijanaBUShaNI

dAridryaBaMjanI duritavidhvaMsinI
paramasaMjIvini suramuniraMjanI

svAmi SrI guruvinI brahmAnaMdarUpiNI
mahipatikulasvAminI paramapAvanI

ರಘು

ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಸುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವನು.

More Posts